Östadkulle LBR © 2010

Aktuellt

Totalentrepenad

Östadkulle LBR kan erbjuda totalentreprenad, dvs Ni kan få ett fast pris per bal!
Vi slår, stränglägger och pressar gräset till en fast kostnad. Så kan Ni planera Era vallkostnader.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Höj kvalitén på ensilaget!
Låt gräset förtorka i bred spridning!

Det är knappast möjligt med dagens teknik att undvika inblandning av sporer i samband med ensilageskörd. Men man kan hindra bakterierna från att spränga sina skal och börja föröka sig genom ett omsorgsfullt skördearbete. Snabb förtorkning är viktig, men pröva att sprida gräset i en bred sträng.

Harry Eriksson, husdjurskonsulent i Norrbottens län, har samlat data från drygt 1100 testade ensilagepartier och dessa visar på tydliga tendenser till försämrad hygienisk och näringsmässig kvalitet med ökande bredder på slåtterkrossen. Framför allt tror han att det beror på att breda maskiner leder till större gräsmängd per kvadratmeter i strängarna. Även om gräset i de översta 2-3 cm är knastertorrt kan bottenlagret vara blött i en tjock sträng efter mer än ett dygn. 

Varför? Jo, upp till omkring 30 % torrsubstans i växten avdunstar vattnet lättast genom bladens klyvöppningar. Problemet är bara att den vägen blockeras genom att bladens öppningar stängs i mörker eller kraftig skugga. Det är gammal kunskap, som verkar ha fallit i glömska då man började konstruera maskiner som lägger ihop gräset i smala strängar.
Bred spridning ger bra resultat!

Vid jämförande försök i USA uppnådde man dubbelt så snabb förtorkning då slåtterkrossen ställdes in så att gräset fick falla över 90 % av den slagna ytan jämfört med hopläggning i en sträng på 40 % av ytan. 

I led där man strängade grödan efter några timmars torkning uppnåddes den önskade torrsubstanshalten 3 ggr så snabbt. Den snabbare förtorkningen resulterade i en förbättrad hygienisk kvalitet och ett högre näringsinnehåll.

Vid ett besök Harry Eriksson gjorde på World Dairy Expo träffade han den amerikanske försöksledaren. Då han berättade att han funnit sämst ensilagekvalitet på gårdar som lagt ihop flera slåtterdrag till en sträng fick han det här tankeväckande svaret:
Det är lika förväntat, som om man skulle testa torkning av kläder genom att lägga dem antingen i en hög bredvid tvättmaskinen eller hänga upp dem på en lina.

Snabbt bort med vattnet!

För Harry Erikssons del ledde det till en närmare titt på hans eget ensilagepussel. De tydliga tendenser han då fann går helt i linje med de amerikanska försöksresultaten. att ensilagekvaliteten i stor utsträckning är avhängig hur snabbt vattnet lämnar det slagna gräset. Därför anser han det viktigt att alla funderar över vilka anpassningar man kan göra för att snabba på förtorkningen.   

Till exempel ställa undan utrustning för direkt hopläggning av flera grönmassesträngar. Men det bästa anser han vara att ta tillvara de naturliga drivkrafterna bakom vattenavdunstningen och låta gräset falla fritt genom att plocka bort styrskärmarna på krossen.

Vid direkt bredspridning är det oundvikligt att köra på det slagna gräset. Men det tror han oftast har en försumbar inverkan på kvaliteten jämfört med vad olika nedbrytningsprocesser kan leda till under en utdragen förtorkning. 

Bredspridning kräver ett extra arbetsmoment med strängläggning för att man ska få ett rationellt utnyttjande av nästa maskin i kedjan. Detta leder nästan alltid till en lägre kostnad i slutändan. 

Noga med strängläggningen! 

Inblandning av jord och förna innebär alltid risk för en felaktig jäsning.
Baserat på SLUs erfarenheter visar att det är att föredra nya bredare strängläggare med många rotorarmar då dessa är betydligt mer skonsamma mot materialet och ger en mer homogen sträng med mindre inblandning av jordpartiklar än de äldre och mer traditionella.

Hem   |   Om företaget   |   Tjänster   |   Till salu   |  Aktuellt   |   Maskiner   |   Kontakt